Til Engelsk
Namn
MASTER I INDUSTRIDESIGN

Omtale av studiet

Master i industridesign er et gjennomgående studieprogram på 10 semestre – 300 studiepoeng, og er sammensatt av grunnundervisning på 6 semestre, studioundervisning på 3 semestre samt en avsluttende diplomoppgave som går over ett semester.

Grunnundervisningen er obligatorisk og første studieår er tilrettelagt som et helhetlig studieopplegg. I dette studieåret vil det være både en del felles forelesningsrekker og fellesundervisning med studentene på arkitekturstudiet.

Portfoliovurdering for hele grunnundervisningen legges inn som kriterium i 6. semester.

Fra og med 5. semester kan studentene velge mellom AHOs temakurs på 6 studiepoeng. Valg av temakurs er ikke bundet til studieretning.

I studioundervisningen består hvert semester av ett studiokurs på 24 studiepoeng og ett temakurs på 6 studiepoeng. For industridesignstudentene vil det bli tilbudt studiokurs innenfor retningene produktdesign og interaksjonsdesign.

Diplomarbeidet omfatter 36 studiepoeng, hvor 6 studiepoeng avsettes til et obligatorisk diplomforberedende temakurs som skal tas i siste semester før diplom. Kurset må være bestått før semesterstart i diplomsemesteret. Diplomforberedende kurs gis både i høst- og vårsemester

 

Undervisning

Undervisningens læringsmål og struktur er oppgitt for det enkelte kurs i studieplanen. For oversikt over semesterets forløp, se undervisningsplan .

Fulltidsstudium

Mastergradsstudiene er fulltidsstudier som baserer seg på og forutsetter tilstedeværelse og arbeid på salen/verkstedene, i tillegg til deltakelse i gjennomganger, delgjennomganger, forelesninger, workshops og seminarer. Master i industridesign er ikke tilrettelagt som deltidsstudier ved AHO.

Grunnundervisningen

Grunnundervisningens kurs er basert på studioundervisning. Her inngår forelesninger, seminarer og workshops. I tillegg inneholder grunnundervisningen enkelttema som er skilt ut som egne fag. Undervisningsspråk i grunnundervisningen er norsk.

Studiokurs

Et studio ledes av en ansvarlig lærer som sammen med et lærerteam har ansvar for undervisningen og tilretteleggingen av progresjon gjennom kurset. Kravene til progresjon måles ved tett oppfølging av studentene. Lærerteamet har ansvar for å gi den enkelte student veiledning, for delgjennomganger med ulike gruppestørrelser, for gjennomføring av forelesninger, seminarer, workshops og ekskursjoner. Ved semesterstart mottar studentene en semesterplan som inneholder de nødvendige opplysninger om kurset. Det er en forutsetning for studioundervisningen at den individuelle veiledningen tilrettelegges i et samarbeid mellom student og veileder. Undervisningen foregår enten på norsk, engelsk og norsk, eller utelukkende på engelsk.

Temakurs

Temakursene har karakter av fordypnings- og/eller verktøykurs. De er tilgjengelige for alle studenter som har passert 4. semester, uavhengig av hvilken studieretning som er valgt. Undervisningen foregår enten på norsk, engelsk og norsk, eller utelukkende på engelsk.

 

Vurdering

I semesterplan/kursbeskrivelse som utleveres av ansvarlig faglærer ved semesterstart skal kriterier for vurdering av prosjektoppgaver/kursoppgaver være notert.

Forskriften for masterstudiene inneholder bestemmelser for innlevering av supplerende materiale ved ikke bestått grunnundervisning, utsatt eksamen eller utsatt innlevering på grunn av sykdom, samt kontinuering ved ikke bestått skriftlig eller muntlig eksamen.

I grunnundervisningen

Skal prosjektoppgave avsluttes med gjennomgang av studentenes prosjekter med oppnevnt sensorutvalg. Kursene i første år bedømmes til bestått/ikke bestått, mens 2. og 3. år bedømmes etter karakterskalaen A-F. Bedømming av prosjektoppgaver bygger på tilstedeværelse; semesterprogresjon og kvaliteten på innlevert materiale.

I masterundervisningen

Skal studiokursene avsluttes med gjennomgang av studentenes prosjekter med oppnevnt sensorutvalg, med minst en ekstern sensor. Studiokursene bedømmes etter karakterskala A-F. Bedømming av prosjektoppgaver bygger på tilstedeværelse; semesterprogresjon og kvalitet på innlevert materiale. Ved evaluering av prosjektarbeidet vil det bli stilt krav relatert til det antall semestre studenten har gjennomført. Antall studiepoeng og fordeling av studiepoeng som det enkelte kurs gir er vist i studieplanen.

For temakurs

Skal bedømming bygge på tilstedeværelse, deltakelse og kvalitet på innlevert materiale. Temakursene bedømmes til bestått/ikke bestått.

For diplom

Henvises det til forskrift for mastergradsstudiene  og rutiner for diplombedømmelsen.

Etter endt utdanning utsendes Diploma Supplement sammen med avsluttende vitnemål og karakterutskrift for internasjonal anerkjennelse av grad og studium.

 

Evaluering av undervisninga

AHO forutsetter at studentene leverer inn sin individuelle evaluering av undervisningen før semesteret avsluttes. Evalueringen foregår elektronisk og er anonym. Det leveres inn en evaluering pr enhet i grunnundervisningen, studiokurs, temakurs, selvprogrammert kurs og diplom. Studentenes evaluering er en del av kvalitetssikringen av undervisningen på AHO. Den generelle evalueringen gjennomføres også av eksterne sensorer og av ansvarlig faglærer. Instituttene, undervisningsutvalget og læringsmiljøet har ansvaret for å følge opp mangler og problemer som blir tatt opp. Oppsummering av evalueringsresultater og tiltak legges ut på vår hjemmeside under Kvalitetssystem .

 

Ekskursjonar

Industridesignstudiet har hatt tradisjon for å gjennomføre en ekskursjon i inn- eller utland hvert år, av en varighet på 1 til 2 uker. Utgifter til ekskursjoner dekkes av studentene selv. Ekskursjoner er ikke obligatoriske, men AHO anbefaler studentene å benytte seg av dette tilbudet.

 

Materialkostnader

Materialkostnader dekkes av studentene selv. AHO er ikke i stand til å yte alle studenter datautstyr og programvare til enhver tid. Det forventes derfor at studentene skaffer seg eget datautstyr.

 

Utdanningsløp
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V) S9(H) S10(V)
- GRUNNKURS 1.SEMESTER STUDIO 1-2-3 18 O 18                  
- GK1 TVERRSNITT GJENNOM ARKITEKTUR- OG
DESIGNHISTORIEN
6 O 6                  
GK2ADTAI GK2 MATERIALTEKNOLOGI 12 O 6 6                
GK2STUDIO1, GK2STUDIO2, GK2STUDIO3 GRUNNKURS 2.SEMESTER STUDIO 1-2-3 18 O   18                
GK2FTHAI GK2 MODERNE ARKITEKTUR- OG
DESIGNHISTORIE
6 O   6                
- GK3 BRUKERSENTRERT DESIGN 18 O     18              
- GK3 STATIKK OG FASTHETSLÆRE 6 O     6              
- GK3 DESIGNTEORI 1 6 O     6              
GK4IDE1 GK4 FRA IDÉ TIL PRODUKT 18 O       18            
GK4IDE3 GK4 DESIGNTEORI 2 6 O       6            
GK4IDE2 GK4 TILVIRKNINGSTEKNOLOGI 6 O       6            
- GK5 PLANLEGGING, PROSESS OG PRODUKT 24 O         24          
GK6IDE GK6 MERKEVARE OG KULTURFORSTÅELSE 24 O           24        
VALGTEMA6 VALGFRITT TEMAKURS 6 V         6 6 6 6    
VALGSTUDIO24 VALGFRITT STUDIOKURS 24 V             24 24 24  
DIPLOMT IDE - DIPLOMT ARK DIPLOMPROGRAMMERING 6 O                 6  
DIPLOM ARK - DIPLOM IDE DIPLOM 30 O                   30
Sum: 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne