Til Engelsk
Namn
Master i landskapsarkitektur

Omtale av studiet

Master i landskapsarkitektur er et mastergradsstudium på 4 semestre – 120 studiepoeng, ved AHO. Studiet er basert på en bachelorgrad eller tilsvarende fra annen institusjon på samme nivå som AHO.

Studiet vektlegger urban landskapsarkitektur innenfor et studiobasert curriculum med fokus på design. Studiet tilbyr både studiokurs i landskapsarkitektur og urbanisme, samt temakurs i historie, teknikk og teori, som i kombinasjon danner en omfattende profesjonell utdanning til Master i landskapsarkitektur.

Undervisningen består hvert semester av ett studiokurs på 24 studiepoeng og ett temakurs på 6 studiepoeng. Kursene i landskapsarkitektur er obligatoriske.

Diplomarbeidet omfatter 36 studiepoeng, hvor 6 studiepoeng avsettes til et obligatorisk diplomforberedende temakurs som skal tas i siste semester før diplom. Kurset må være bestått før semesterstart i diplomsemesteret. Diplomforberedende kurs gis både i høst- og vårsemester.

Se også egen studieplan i PDF-versjon

Undervisning

Undervisningens læringsmål og struktur er oppgitt for det enkelte kurs i studieplanen.

Fulltidsstudium

Mastergradsstudiene er fulltidsstudier som baserer seg på og forutsetter tilstedeværelse og arbeid på salen/verkstedene, i tillegg til deltakelse i gjennomganger, delgjennomganger, forelesninger, workshops og seminarer. Master i landskapsarkitektur er ikke tilrettelagt som deltidsstudier ved AHO.

Studiokurs

Et studio ledes av en ansvarlig lærer som sammen med et lærerteam har ansvar for undervisningen og tilretteleggingen av progresjon gjennom kurset. Kravene til progresjon måles ved tett oppfølging av studentene. Lærerteamet har ansvar for å gi den enkelte student veiledning, for delgjennomganger med ulike gruppestørrelser, for gjennomføring av forelesninger, seminarer, workshops og ekskursjoner. Ved semesterstart mottar studentene en semesterplan som inneholder de nødvendige opplysninger om kurset. Det er en forutsetning for studioundervisningen at den individuelle veiledningen tilrettelegges i et samarbeid mellom student og veileder. Undervisningen foregår enten på norsk, engelsk og norsk, eller utelukkende på engelsk.

Temakurs

Temakursene har karakter av fordypnings- og/eller verktøykurs. De er tilgjengelige for alle studenter som har passert 4. semester, uavhengig av hvilken studieretning som er valgt. Undervisningen foregår enten på norsk, engelsk og norsk, eller utelukkende på engelsk.

Vurdering

I semesterplan/kursbeskrivelse som utleveres av ansvarlig faglærer ved semesterstart skal kriterier for vurdering av prosjektoppgaver/kursoppgaver være notert.

Forskriften for masterstudiene inneholder bestemmelser for innlevering av supplerende materiale ved ikke bestått grunnundervisning, utsatt eksamen eller utsatt innlevering på grunn av sykdom, samt kontinuering ved ikke bestått skriftlig eller muntlig eksamen.

I masterundervisningen

Skal studiokursene avsluttes med gjennomgang av studentenes prosjekter med oppnevnt sensorutvalg, med minst en ekstern sensor. Studiokursene bedømmes til bestått/ikke bestått. Bedømming av prosjektoppgaver bygger på tilstedeværelse; semesterprogresjon og kvalitet på innlevert materiale. Ved evaluering av prosjektarbeidet vil det bli stilt krav relatert til det antall semestre studenten har gjennomført. Antall studiepoeng og fordeling av studiepoeng som det enkelte kurs gir er vist i studieplanen.

For temakurs

skal bedømming bygge på tilstedeværelse, deltakelse og kvalitet på innlevert materiale. Temakursene bedømmes til bestått/ikke bestått.

For diplom

Henvises det til forskrift for mastergradsstudiene og rutiner for diplombedømmelsen.

Etter endt utdanning utsendes Diploma Supplement sammen med avsluttende vitnemål og karakterutskrift for internasjonal anerkjennelse av grad og studium.

Evaluering av undervisninga

AHO forutsetter at studentene leverer inn sin individuelle evaluering av undervisningen før semesteret avsluttes. Evalueringen foregår elektronisk og er anonym. Det leveres inn en evaluering pr enhet i grunnundervisningen, studiokurs, temakurs, selvprogrammert kurs og diplom. Studentenes evaluering er en del av kvalitetssikringen av undervisningen på AHO. Den generelle evalueringen gjennomføres også av eksterne sensorer og av ansvarlig faglærer. Instituttene, undervisningsutvalget og læringsmiljøet har ansvaret for å følge opp mangler og problemer som blir tatt opp. Oppsummering av evalueringsresultater og tiltak legges ut på vår hjemmeside; www.aho.no/kvalitetssystem .

Ekskursjonar

Studiet har hatt tradisjon for å gjennomføre en ekskursjon i inn- eller utland hvert semester, av en varighet på 1 til 2 uker. Utgifter til ekskursjoner dekkes av studentene selv. Ekskursjoner er ikke obligatoriske, men AHO anbefaler studentene å benytte seg av dette tilbudet.

Materialkostnader

Materialkostnader dekkes av studentene selv. AHO er ikke i stand til å yte alle studenter datautstyr og programvare til enhver tid. Det forventes derfor at studentene skaffer seg eget datautstyr.

Kurs høst 2006 og vår 2007
Emnekode Emnets navn S.poeng
H06LS1 Hurtigruta 24
H06LT1 Introduksjon til landskapsarkitekturens
teori
6